Fuego Freunde Club Renault e.V.


Register aller Renault Fuego
 Typ Fabr.nummer EZ Ausführung Ausrüstung bes. Ausstattung Land Zustand
1360 GTL 38509 1981 OS 100 02S F Verschrottet
1360 GTL 40833 1981 O4 100 02S F Fahrbereit
1360 GTL 45520 1981 O5 120 0o- L Verschrottet
1361 GTL 7927 198- 05 120 OJK NL Fahrbereit
1361 GTL U000829 1985 05 120 OJK L Ersatzteile
1362 GTS (Cabrio) 11906 1980 A6 120 0SZ L Fahrbereit
1362 GTS 12291 ---- 05 100 032 F Gelegenheit
1362 GTS 21724 1981 05 120 0B2 L Verschrottet
1362 GTS 57149 1983 05 120 0BC L Stillgelegt
1362 GTS 58091 1983 05 120 0BC D Fahrbereit
1362 GTS 58330 1983 05 120 0LC D Alltag
1362 GTS 60656 198- O5 120 905 L verschrottet
1362 GTS 60704 198- O5 120 905 A Fahrbereit
1362 GTS U000791 1985 O5 120 OJV L Fahrbereit
1362 GTS U001274 1985 O5 120 0JV D Restauration
1362 GTS U001307 1985 05 120 0JV D Verschrottet
1363 GTX 5764 1980 -- --- --- F Fahrbereit
1363 TX (Cabrio) 7082 1980 05 120 025 D Fahrbereit
1363 GTX 10435 198_ A7 146 0C2 CH Fahrbereit
1363 GTX (Cabrio) 15547 1981 A7 120 0C2 D Fahrbereit
1363 GTX 15752 1981 A7 120 0C2 D Fahrbereit
1363 GTX 16317 1981 A7 120 0O2 L Ersatzteile
1363 GTX 19685 1981 A7 120 OC2 D Fahrbereit
1363 GTX 20656 198_ A7 120 0O2 D Fahrbereit
1363 GTX 22915 198_ A7 100 OC3 F Fahrbereit
1363 GTX 30664 1982 A7 120 05D D Fahrbereit
1363 TX (Auto) 31847 1982 64 100 O5D L Fahrbereit
1363 GTX 32038 1982 A7 120 OSD L Fahrbereit
1363 GTX 35260 1982 A7 120 O5D NL Fahrbereit
1363 GTX 36072 1983 B7 120 0BD L Fahrbereit
1363 GTX (Cabrio) 39211 1983 A7 120 OBD L Fahrbereit
1363 GTX 41280 1983 A7 120 0BD L Fahrbereit
1363 GTX 42960 1983 A7 120 0BD D Fahrbereit
1363 GTX 44086 1983 A7 120 0YJ D Stillgelegt/Restauration
1363 GTX 44705 1984 A7 120 0JY L Teilespender
1363 GTX (Auto UK) 45648 1984 66 600 0JY F Fahrbereit
1363 GTX 46767 1984 A6 120 0 L Fahrbereit
1365 Turbo 76 198- -- --- --- F Fahrbereit
1365 Turbo 122 198- A9 100 OJY F Fahrbereit
1365 Turbo 157 198- A9 100 OJY F Fahrbereit
1365 Turbo 1034 1984 A9 120 0JY L Verschrottet
1365 Turbo 1619 1984 A9 120 0JY L Fahrbereit
1365 Turbo 1224 1984 -- --- --- F Fahrbereit
1365 Turbo 1741 1984 A9 100 0JY L / F Ersatzteile
1365 Turbo 1853 1984 A9 120 0JY L Stillgelegt
1365 Turbo 2120 1984 A9 100 0JY - Verschrottet
1365 Turbo 2263 1984 A9 120 0JY D Verschrottet
1365 Turbo 2550 1984 A9 100 0JY F Fahrbereit
1365 Turbo 2607 1984 A9 100 OJY F Fahrbereit
1365 Turbo 2621 1984 A9 120 0JY L Fahrbereit
1365 Turbo 3371 1984 A9 120 0JY L Stillgelegt
1365 Turbo 3414 1984 A9 120 0JY L Stillgelegt
1365 Turbo 3528 1984 A9 100 0JY F Fahrbereit
1365 Turbo 4526 1984 A8 120 OJY L verschrottet
1365 Turbo 4528 1984 A9 120 0JY L Stillgelegt
1365 Turbo U000040 1985 A9 120 0JY L Stillgelegt
1365 Turbo U000169 1985 A9 120 0 D Fahrbereit
1365 Turbo U000219 1985 A9 120 0JY L Fahrbereit
1365 Turbo U000281 1985 A9 120 0JY L Fahrbereit
1365 Turbo U000994 1985 A9 120 0JY F Fahrbereit
1365 Turbo U001233 1985 A9 100 0JY F Fahrbereit
1365 Turbo U001429 1985 -- --- --- L Fahrbereit
1366 Turbo-Diesel 1227 1983 -- --- --- F Verschrottet
1366 Turbo-Diesel 2171 1983 -- --- --- F Fahrbereit
1366 Turbo-Diesel 3064 1983 A7 120 0BD L Verschrottet
1366 Turbo-Diesel 3800 198- A7 100 OJY F Fahrbereit
1366 Turbo-Diesel 3942 198- A6 120 0JY L Fahrbereit
136A Turbo Injection U000020 1984 A9 123 0JY D Fahrbereit
136A Turbo Injection U000167 1985 A9 123 0JY D Fahrbereit
136B 2,2litres U004044 1985 A7 120 0JY D Fahrbereit
136B 2,2litres U004062 1985 A7 120 0JY L Fahrbereit
136B 2,2litres U004123 1985 A7 120 0JY NL Fahrbereit
136B 2,2litres U004297 1985 A7 120 0JY L Fahrbereit
136B 2,2litres U004530 1985 A7 120 OJY L verschrottet
136B 2,2litres U004605 1985 A7 120 0JY L Verschrottet
136B 2,2litres U004758 1985 A7 120 0JY L Fahrbereit